A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa có Thông báo số 177/TB-UBND ngày 26/5/2023 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh

Ngày 24/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh.

Tham dự cuộc họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể cấp tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và Chủ tịch UBND các xã thuộc phạm vi khảo sát Chỉ số PAPI năm 2022.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá, phân tích kết quả các Chỉ số: PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI của tỉnh năm 2022, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cải thiện trong năm 2023 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Mặc dù trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cải thiện nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần của 04 chỉ số nêu trên; trên bình diện chung, tỉnh ta có nhiều điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế đó là: (i) có không ít cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tại cấp xã chưa tập trung nghiên cứu, chưa hiểu rõ bản chất, nội dung đánh giá của 04 chỉ số; (ii) phương pháp tiếp cận giải quyết các vấn đề liên quan đến 04 chỉ số chưa thật sự khoa học; (iii) chưa quan tâm đúng mức đến công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ sẵn sàng phục vụ hành chính của tỉnh đối với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; (iv) vẫn còn tình trạng không thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp dưới không tổ chức thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến công việc của người dân, doanh nghiệp còn tồn đọng, chậm giải quyết.

   Do đó, cần phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong phương thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất, bền vững, tránh tình trạng đối phó, thành tích. Kể từ năm 2023 trở đi, việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo nguyên tắc cập nhật, đồng bộ thực chất với kết quả thực hiện cải cách hành chính.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch chung của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các Chỉ số: PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI năm 2023 của tỉnh theo hướng: xác định cụ thể về mức độ cải thiện của tất cả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số so với kết quả của năm 2022, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Chỉ số PCI năm 2023 đảm bảo mục tiêu thứ hạng của tỉnh thuộc nhóm “10 đến 15” địa phương cấp tỉnh trên toàn quốc. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch trước ngày 31/5/2023.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất công tác đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo nguyên tắc cập nhật, đồng bộ thực chất với kết quả thực hiện cải cách hành chính.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch chung của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các Chỉ số: PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI năm 2023, xây dựng Kế hoạch riêng của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ theo Kế hoạch; thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2023. Việc thực thi mọi nhiệm vụ được giao phải quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2953/UBND-NC ngày 12/5/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật