A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023.

Ảnh minh họa

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2023 tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thấm quyền để tháo gỡ kịp thời.

Mục tiêu của tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/1/2024 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển (cắt giảm, bổ sung) kế hoạch vốn năm 2023 (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2023 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, việc rà soát sẽ thực hiện 3 đợt, trong đó, đợt 1: Rà soát, thu hồi, điều chuyển vốn của dự án hoàn thành, chuyển tiếp đến ngày 31/5/2023 có kết quả giải ngân dưới 35% kế hoạch vốn. Đợt 2: Rà soát tiến độ đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2023 thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án đến 31/7/2023 có kết quả giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn. Đợt 3: Rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không còn khả năng giải ngân thanh toán, thời gian trước 1/11/2023.

Trong năm tùy thuộc tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao, UBND tỉnh sẽ thực hiện các đợt điều chỉnh khi thấy cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với Các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt kết quả…


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật