|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mục đích là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật trong thời gian tới.

Việc tổng kết Luật Hòa giải ở cơ sở phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện; đảm bảo đúng mục đích và tiến độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết các văn bản, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan và các địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp.

Các hoạt động triển khai việc tổng kết gồm: Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở gắn với các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở như xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự; phát hành sản phẩm truyền thông; xây dựng Tạp chí truyền hình Pháp luật và đời sống nội dung chuyên đề về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở gắn với tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)… Xây dựng dự thảo các báo cáo tổng kết. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật