|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật (Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023); tổ chức tập huấn về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố (Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 và các năm tiếp theo); xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định); tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023); tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật (Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2023)…

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động (Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 và các năm tiếp theo).

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư (Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định).

UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở (Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023)./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật