A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực gắn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cụm khối thi đua, các doanh nghiệp trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung thi đua thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,0% - 7,5%; Quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư. Thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thi đua triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Trong hoạt động các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thi đua thực hiện đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá” với tinh thần dành 60% - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, công việc thường xuyên theo ngành, lĩnh vực và địa phương, còn lại dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật