A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tại Văn bản số 2155/UBND-TH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai các nội dung:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

Theo dõi sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách năm 2023, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ quan thuộc ngành Tài chính, nhất là cơ quan Thuế hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được UBND tỉnh giao.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh của các dự án, chỉ ưu tiên thanh toán cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trừ những dự án, công trình trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện rà soát các khoản chi thường xuyên, xây dựng phương án thắt chặt và giãn, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết như: kinh phí hội nghị; đi công tác trong và ngoài nước; mua sắm tài sản;... nhưng phải đảm bảo các điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu được cấp thẩm quyền giao.

Bên canh đó, Cục Thuế tỉnh tích cực rà soát, đôn đốc thu tiền thuê đất nộp một lần đã đến hạn phải nộp của các dự án trên địa bàn tỉnh, trường hợp Chủ đầu tư dự án vẫn không thực hiện nghĩa vụ tài chính, đề xuất các giải pháp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện. Đôn đốc nộp NSNN kịp thời số thuế còn gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Khẩn trương triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế cho các cơ sở kinh doanh về du lịch, dịch vụ, thương mại,… trên địa bàn tỉnh để hạn chế tình trạng kinh doanh không xuất hóa đơn nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước và tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai, tổ chức ngay việc đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 nhằm đảm bảo nguồn thu cho chi đầu tư phát triển.

Các Chủ đầu tư nhanh chóng triển khai hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tài chính theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo đúng theo quy định Nhà nước và phù hợp tình hình thực tế địa phương.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật