A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường công tác tập huấn nhằm cập nhật, hướng dẫn thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, góp phần nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại địa phương. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện lập Quy hoạch tỉnh (nội dung quy hoạch đất đai); xây dựng báo cáo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025). Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Danh mục các công trình dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua và đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo quy định.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định; trong đó xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai, xây dựng kế hoạch ra quân xử lý lấn, chiếm đất đai trình UBND tỉnh; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn kịp thời các địa phương trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất tại các địa phương theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và chỉ đạo thành lập tổ công tác cấp xã để phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể cùng cấp tiến hành đợt tổng kiểm tra về quản lý, sử dụng đất trên từng địa bàn cấp xã; trong đó tập trung rà soát, thống kê cụ thể diện tích đất do UBND cấp xã quản lý (chưa giao, chưa cho thuê). Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/6/2023. Thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thực hiện các thủ tục hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; đôn đốc các tổ chức cá nhân trên địa bàn lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất đúng quy định. Chủ động bố trí đủ kính phí để thực hiện công tác sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí, phối hợp với các Sở tập huấn nâng cao năng lực quản lý đất đai cho cán bộ cấp huyện, cấp xã; xóa bỏ danh mục công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng quá 03 năm không thực hiện.

Rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đặt ra thủ tục ngoài quy định, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố) đúng quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh, nhất là đất do đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất canh tác (đối với các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tập trung rà soát và thực hiện đính chính hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng phát hiện có sai sót hoặc cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai; thực hiện gia hạn (chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) những trường hợp trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nay hết hạn sử dụng theo quy định. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn thiết lập, quản lý và bảo quản đầy đủ hồ sơ địa chính các cấp. Thực hiện thường xuyên việc đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tổ chức kiện toàn, nâng cao trách nhiệm Hội đồng bồi thường, GPMB, tái định cư cấp huyện và tổ công tác giúp việc; quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, từng cấp, từng ngành có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB và tái định cư phục vụ các dự án đầu tư. Việc thực hiện bồi thường, GPMB và tái định cư phải áp dụng chính sách bồi thường của tỉnh đã ban hành và của Chính phủ một cách thống nhất trên địa bàn. Chỉ đạo cấp xã thực hiện xác nhận nguồn gốc sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định và kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử (nếu có) để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân giải quyết kịp thời.  Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai cấp huyện; bố trí cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp; trường hợp cán bộ địa chính chưa đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ thì tiếp tục cho đào tạo bồi dưỡng, tập huấn.

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố (Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố đối với những địa phương đã thành lập) xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, danh mục công trình đấu thầu dự án có sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý năm 2023 và các năm tiếp theo báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tạo nguồn thu từ đất bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm đất đai trên địa bàn, không để phát sinh mới; thực hiện quản lý quỹ đất do UBND cấp xã quản lý, thực hiện đấu thầu quỹ đất công ích đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì xác định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất của tỉnh; là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Kế hoạch đấu thầu, đấu giá năm 2023 và các năm tiếp theo trình UBND tỉnh; rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai hoặc đến nay pháp luật hiện hành đã thay đổi không còn phù hợp để thực hiện dự án, báo cáo, đề xuất xử lý thu hồi dự án, chủ trương đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty TNHH Lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng rà soát, xác định rõ diện tích từng loại đất tiếp tục quản lý, sử dụng; Tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3834/UBND-KT ngày 05/7/2019 về việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; tổ chức công bố công khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. Đề xuất UBND tỉnh về khu vực “được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền” theo quy định tại khoản 17, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai sâu rộng đến từng địa bàn khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện pháp luật về đất đai; theo dõi tình hình thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên và theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch sử dụng đất và triển khai công tác giao đất, cho thuê, thực hiện đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội theo đúng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện trong Khu kinh tế Nhơn Hội, chủ động xử lý hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ kịp thời tiến độ đầu tư của các dự án; đồng thời, phối hợp xử lý các hành vi lấn, chiếm vi phạm pháp luật về đất đai trong Khu kinh tế theo quy định.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật