|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

(binhdinh.gov.vn) - Để khắc phục tình trạng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, nhất là các huyện miền núi và Trung du; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu từ cấp cơ sở đến cấp huyện về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh trường hợp lợi dụng chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

Khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ hủy hoại rừng để làm gương, răn đe các đối tượng vi phạm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thu hồi diện tích rừng và đất rừng bị lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật.  Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các chủ rừng xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng; thành lập các Tổ công tác tiến hành truy quét bảo vệ rừng đột xuất tại các điểm nóng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thịsố 11/CTUBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh Bình Định và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn mà không phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người làm nghề rừng; huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông, lâm sản của tỉnh nhằm giảm áp lực lên rừng. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân sống trong rừng, ven rừng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ rừng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại cao để có biện pháp phòng ngừa; tổ chức lực lượng tuần tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm và phối hợp tốt với cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng vi phạm; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các phương án bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng là các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, các đơn vị được giao rừng, cho thuê rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng nghiêm trọng trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì lãnh đạo đơn vị đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đẩy nhanh quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban Quản lý rừng, đóng mốc ranh giới để tránh xảy ra lấn chiếm, tranh chấp, chồng lấn. Tham mưu xử lý, thu hồi đối với diện tích đất lâm nghiệp đã giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường công tác quản lý đất đai và tham mưu UBND cấp huyện xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vi phạm pháp luật về đất đai; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hợp pháp hóa việc mua, bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm trong việc điều tra truy quét các điểm nóng phá rừng, tham gia chốt chặn và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; sớm khởi tố vụ án, bị can để xét xử trước pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh đúng quy định để giáo dục, răn đe chung. Đẩy mạnh công tác điều tra, đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, bảo kê, kích động, lôi kéo người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật