A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, giáo dục, bồi dưỡng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Nhân dân và các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh, ngày 24/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, trong Qúy II/2022, UBND tỉnh, UBND cấp huyện chủ trì, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện việc xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2022.  

Cả năm 2022, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoặc lồng ghép bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

Cùng với đó, Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu, viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tra tấn trên Bản tin Tư pháp Bình Định, Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phuơng.

Ngoài ra, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan lồng ghép, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2022.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này chủ động sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật