|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Trụ sở Sở Tài chính Bình Định

Theo đó, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở Tài chính là người đứng đầu Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu các phòng thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sở Tài chính có 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (Quản lý ngân sách,Tài chính hành chính sự nghiệp, Tài chính đầu tư; Quản lý giá và công sản, Tài chính doanh nghiệp - Tin học); Thanh tra Sở; Văn phòng Sở.

Biên chế công chức của Sở Tài chính được giao theo Quyết định của UBND tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Sở được UBND tỉnh phê duyệt, hằng năm Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có) và kế hoạch biên chế công chức của Sở theo quy định của pháp luật, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức của Sở Tài chính phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn và theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022.

Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật