|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (Ảnh minh họa).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cấp nước sạch; chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan hoàn thành việc rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cấp nước sạch. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc ban hành giá sản phẩm tận thu từ hoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa khi thực hiện bảo trì tài sản theo hình thức bảo trì tài sản kết hợp với tận thu sản phẩm. Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, cập nhập số liệu tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh để lập phương án khai thác tài sản báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện rà soát, cập nhật số liệu tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung vào Phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn.

Sở Xây dựng thực hiện rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh để lập phương án khai thác tài sản báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi cấp huyện quản lý phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng hoàn thành việc rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Sở Tài chính căn cứ số liệu và báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi, thực hiện đối chiếu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin để duyệt đưa vào Cơ sở dữ liệu; thực hiện việc kiểm tra, chuẩn hóa số liệu đã nhập vào Cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ và chính xác. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Văn bản này và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật