|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm 4 Chương, 9 Điều; quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nguyên tắc quản lý nhà nước về thanh niên

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên theo phân công, phân cấp.

2. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của Luật Thanh niên và các quy định khác của pháp luật có liên quan về thanh niên.

3. Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo quy định của pháp luật.

Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên

1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thanh niên tại địa phương.

2. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên ở địa phương. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

6. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác thanh niên; tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

7. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định.

8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

9. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chủ trì sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật