A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2975/UBND-KSTT ngày 12/05/2023 chỉ đạo việc triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo nội dung Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thu thập, khai thác, xử lý, cung cấp và lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân gồm có dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Trong đó, dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân; số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Các hệ thống thông tin quản lý hoặc phầm mềm xử lý công việc với nền tảng là các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến công dân đều chứa đựng các trường dữ liệu cá nhân cơ bản như nêu trên. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tránh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật.

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật