A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các quy định của Trung ương trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về CBCCVC và các quy định về chế độ, chính sách ở cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2023 - 2025 để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho toàn tỉnh; trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC cấp xã với chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đổi mới, mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn công việc.

Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của CCVC; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CBCCVC vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ.

Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, của CBCCVC, nhất là CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật