|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bình Định; những nét đặc sắc văn hóa của tỉnh Bình Định đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tăng cường nghiên cứu xây dựng các chính sách về ngoại giao văn hóa; Thúc đẩy quan hệ hợp tác và xây dựng lòng tin với các địa phương, đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế; Quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh và con người Bình Định; Bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu đã được công nhận; xây dựng, vận động công nhận mới các danh hiệu; Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa phải bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Bình Định nói riêng, gắn việc triển khai các nhiệm vụ của các ngành, địa phương với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 của tỉnh; Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ… đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và các mục tiêu công tác đối ngoại của tỉnh. Ngoại giao văn hóa là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương, hội đoàn thể, doanh nghiệp và của toàn xã hội nhằm tạo nhận thức chung và sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, địa phương về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa. UBND tỉnh cũng yêu cầu lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa vào các hoạt động, sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước; đồng thời tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để góp phần làm phong phú thêm nội dung, hình thức các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật