|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới được ban hành năm 2021 và 2022 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quyền về dân sự, chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo kế hoạch, trong cả năm 2022, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Cùng với đó, Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu, viết tin, bài tuyên truyền, PBGDPL về các quyền dân sự, chính trị trên Bản tin Tư pháp Bình Định, Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan lồng ghép, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2022.

Ngoài ra, theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL và nhận thức pháp luật của người dân về các quyền dân sự, chính trị; đề xuất các giải pháp đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật