A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số văn bản quy định mới của Trung ương dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3575/UBND-KSTT ngày 27/6/2022 chỉ đạo triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng xác định cụ thể 02 mức độ dịch vụ công trực tuyến: (i) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và (ii) Dịch vụ công trực tuyến một phần (thay vì 04 mức độ: mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 theo quy định Nghị định số 43/2011/NĐ-CP như hiện nay).

Ngoài ra, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP còn quy định UNBD cấp xã có thể xây dựng trang thông tin điện tử (với tên miền cấp 5, định dạng: tenphuongxa.tenquanhuyen.tentinhthanh.gov.vn) là thành phần của Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh.

Đối với, Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử” quy định các tiêu chí đánh giá đối với 05 nhóm chỉ số thành phần: (i) Công khai, minh bạch, (ii) Tiến độ, kết quả giải quyết, (iii) Số hóa hồ sơ, (iv) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và (v) Mức độ hài lòng.

Kết quả đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-TTg áp dụng đánh giá đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; là một tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các nội dung Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Quyết định số 766/QĐ-TTg nêu trên đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó, nghiên cứu, rà soát và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các nội dung quy định nêu trên theo phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp thực hiện việc thông tin, tuyên truyền Nghị định số 42/2022/NĐ-CP cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị, cập nhật những nội dung kiến thức mới về dịch vụ công trực tuyến nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021) trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Quyết định số 766/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật