|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ gắn bó, hướng về quê hương, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa bạn bè quốc tế với Việt Nam nói chung và với Bình Định nói riêng; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thông tin, tuyên truyền hình ảnh quê hương, đất nước và các thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung nhiệm vụ: Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm là Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX); Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và các văn bản có liên quan về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm là: Tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương; các hoạt động hướng về cội nguồn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, hình ảnh con người, quê hương Bình Định; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hỗ trợ xây dựng, thành lập, duy trì, kết nối các hội đoàn thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì, phát huy mối quan hệ giữa kiều bào với chính quyền địa phương; nghiên cứu xây dựng cơ chế, kế hoạch phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức chính trị - xã hội với các hội đoàn thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các chính sách, hệ thống pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, quy định pháp luật có liên quan; tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực tương trợ tư pháp. Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Xây dựng các chính sách, lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài và kế hoạch triển khai cụ thể nhằm tuyên truyền giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với tỉnh; thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để thông tin, tuyên truyền về tình hình quê hương, đất nước và vận động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, gắn với đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình quê hương, đất nước và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác phối hợp quản lý người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là ở cấp xã; thường xuyên trao đổi thông tin về người Việt Nam di cư, xuất nhập cảnh, lao động ở nước ngoài với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước sinh sống ổn định.

Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; thường xuyên liên hệ, phối hợp với Bộ ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời trong hoạt động; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật