|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật PBGDPL trong thời gian tới; phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo kế hoạch, việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể tỉnh; các địa phương. Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2022.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, giúp UBND tỉnh đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tổng kết; kịp thời báo cáo các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật PBGDPL.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật PBGDPL.

Các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật