|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, ổn định và phát triển thị trường lao động, đảm bảo đời sống an sinh xã hội và căn cứ ý kiển chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 8/2022. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, tổ chức thông tin, điều tiết kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh còn hiệu lực. Bên cạnh đó, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giám sát người lao động và người sử dụng lao động thực hiện Chỉ thị này.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội; có biện pháp chăm lo, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người lao động về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động; kịp thời lập hồ sơ, thủ tục đề nghị thực hiện chính sách đối với người đủ điều kiện theo quy định; đồng thời thực hiện tốt, có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật