A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả Chỉ số PAPI

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3683/UBND-KSTT ngày 1/7/2022 chỉ đạo việc khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả Chỉ số PAPI.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh: mặc dù đã có cố gắng, nỗ lực nhưng công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến Chỉ số PAPI trong năm 2021 chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ngoài một số hạn chế phát sinh theo nội dung Báo cáo nêu trên của Sở Nội vụ, một số vấn đề tồn tại ở cấp xã trước đây (như: công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức về Chỉ số PAPI; công tác công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân) đã được Đoàn Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh xác định, đề nghị khắc phục nhưng các địa phương liên quan chưa thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6372/UBND-KSTT ngày 09/10//2021, dẫn đến tiếp tục làm mất điểm, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2021 và không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Để tạo sự chuyển biến thực sự, nâng cao thực chất kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện An Lão, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn (là các địa phương thuộc phạm vi khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. Nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các Báo cáo nêu trên và trên cơ sở rà soát, đánh giá sâu sát tình hình thực tế tại địa phương, khẩn trương có biện pháp, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại liên quan đến Chỉ số PAPI của tỉnh. Thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện thông qua việc lồng ghép vào báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính.

Đối với UBND các huyện, thị xã chưa được khảo sát Chỉ số PAPI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai việc tự rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI tại địa phương mình và chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) theo nội dụng kiến nghị của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND huyện An Lão, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao như nội dung kiến nghị của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc nâng cao công tác tuyên truyền các nội dung Chỉ số PAPI; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động chính quyền địa phương, nâng cao vai trò, đổi mới chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương cấp xã; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ ngoài việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn này, nhất là đối với vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xem xét trách nhiệm của Người đứng đầu các địa phương liên quan trong việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua liên quan đến việc nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh.

Trước đó, thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã thành lập Đoàn Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2021 tại huyện An Lão, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn; sau khi đánh giá, phân tích, Sở Nội vụ đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung nâng cao Chỉ số PAPI tại Báo cáo số 91/BC-SNV ngày 20/6/2022./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật