A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Số lần và xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV.”

3. Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 2 Điều 5 như sau:

“d1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là người dân tộc thiểu số;”

4. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.”

5. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Sở Nội vụ

1. Thẩm định, báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết, xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.”

Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2022.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật