|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đôn đốc việc rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 105/VPUBND-KSTT ngày 07/3/2023 đôn đốc việc rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn phòng UBND tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá và hoàn thành thành việc tham mưu, đề xuất danh mục thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình trước ngày 20/3/2023.

Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh là các thủ tục hành chính nội bộ giữa các sở, ban, ngành với nhau; giữa UBND tỉnh/sở, ban, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện/phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Theo Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì các địa phương cấp tỉnh phải hoàn thành việc rà soát, công bố, công khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh trước ngày 01/4/2023.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 29/VPUBND-KSTT ngày 13/01/2023 hướng dẫn việc thực hiện các nội dung liên quan đến “Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 29/11/ 2022 của UBND tỉnh. Đồng thời, ngày 01/3/2023, UBND tỉnh đã mời Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về Bình Định tập huấn hướng dẫn công tác rà soát thủ tục hành chính nội bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật