Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định; Sở Nội vụ đề nghị Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 371 chỉ tiêu (chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018).

2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/3/2018 đến ngày 10/4/2018 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự thi.

3. Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, đối tượng, điểm ưu tiên, các môn thi, hình thức thi, phí đăng ký dự thi… thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thực hiện thống nhất theo mẫu quy định. Thí sinh liên hệ với Văn phòng Sở Nội vụ trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật.

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các thông tin có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, địa chỉ www.binhdinh.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn.

Rất mong Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- GĐ, các PGĐ sở;

- P.TCBC, Thanh tra;

- P.NV các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VP, P.CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Lâm Hải Giang