Đăng ký công nhận là "Cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật” hoặc chứng nhận là "Cơ sở có người tàn tật tham gia đạt tỷ lệ từ 31% trở lên”

Số hồ sơ:

T-BDI-054549-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định .

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

 

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Lao động- Tiền lương-Bảo hiểm xã hội để xem xét :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản công nhận (chứng nhận), trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản công nhận (chứng nhận) cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin được công nhận là "Cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật” hay chứng nhận là "Cơ sở có người tàn tật tham gia đạt tỷ lệ từ 31% trở lên”.

2.

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh.

3.

Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cơ sở.

4.

Danh sách ban quản lý và điều hành có cột xác định người tàn tật.

5.

Danh sách người lao động có cột xác định người tàn tật

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết