Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Văn phòng Đăng ký QSd đất huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 01 cửa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố.

Bước 2:

Văn phòng kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu bổ sung đối với trường hợp không đủ điều kiện. Viết giấy biên nhận.

Bước 3:

Văn phòng Đăng ký QSD đất chuyển hồ sơ, giấy chứng nhận QSD đất lên Phòng TNMT huyện, thành phố.

Bước 4:

Phòng TNMT trình UBND huyện, thành phố ký GCN QSD đất.

Bước 5:

Phòng TNMT chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố.

Bước 6:

Hộ gia đình, cá nhân nhận giấy chứng nhận QSD đất tại bộ phận 01 cửa Văn phòng Đăng ký QSD đất và nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu;

2

- Giấy chứng nhận QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1,2, và 5 Điều 50 của Luật đất đai.

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết