Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương.


Số hồ sơ:

T-BDI-132116-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ


Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận


Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn - TPQN

2.

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ có ký nhận giữa các bên (đối với hồ sơ đã hoàn chỉnh).

3.

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ

4.

Bước 4:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho tổ chức, cá nhân (Phụ lục IX) theo thời gian quy định


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa hoạc công nghệ (phụ lục II) (mỗi nhiệm vụ KH&CN phải có một phiếu đăng ký kết quả riêng)

2.

- Bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN.

3.

- Các báo cáo kèm theo: phiếu mô tả công nghệ và giải pháp kỹ thuật (phụ lục 1); báo cáo tổng kết; báo cáo chuyên đề; báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình; đĩa hình

4.

- Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

5.

- Phiếu mô tả công nghệ (Phụ lục I)

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Phiếu mô tả công nghệ

Quyết định số 03/2007/QĐ-BKH...

2.

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Quyết định số 03/2007/QĐ-BKH...


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không


TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương


Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

  • Luật Khoa học và công nghệ
  • Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tỉnh(1)

  • Quyết định 459/QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh BÌnh Định.

 

   Thời tiết