Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục.

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng GD-ĐT huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký thành lập trường tiểu học tư thục gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng giáo dục –đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nếu xét thấy không đúng quy định, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3:

Phòng giáo dục-đào tạo trình Chủ tịch UBND huyện, TP xem xét ra Quyết định thành lập.

Bước 4:

Sau khi có Quyết định, phòng giáo dục-đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

2

Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu qui định về tiêu chuẩn của người Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại Điều 17 và 18 của Điều lệ trường Tiểu học;

3

Sơ yếu lí lịch và các văn bằng chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Số bộ hồ sơ:       02 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  
   Thời tiết