Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII

Chi tiết nội dung trong văn bản đính kèm

 

Tập tin đính kèm: