Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Số hồ sơ:

T-BDI-120567-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 07 (bảy) ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

+ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá theo danh mục quy định tại Phụ lục 1b của Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính, lập hồ sơ đăng ký giá gửi Sở Tài chính - số 181 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn;

2.

Bước 2

 

+ Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính;

3

Bước 3

 

+ Khi Sở Tài chính phát hiện giá do doanh nghiệp đăng ký có yếu tố không hợp lý

phải có văn bản gửi doanh nghiệp yêu cầu phân tích rõ những yếu tố không hợp lý và

yêu cầu doanh nghiệp đăng ký lại giá.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Văn bản Đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá;

2.

+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể;

3.

+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá;

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Văn bản Đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Thông tư số

giá

104/2008/TT-BTC...

2.

Bảng đăng ký mức giá cụ thể

Thông tư số

 

104/2008/TT-BTC...

3.

Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá

Thông tư số

 

104/2008/TT-BTC...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết