Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Số hồ sơ:

T-BDI-139840-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động TB&XH Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Đơn vị lập danh sách cán bộ an toàn, người sử dụng lao động tham gia lớp huấn luyện Tổ chức huấn luyện Lấy thông tin của học viên để cấp giấy chứng nhận Tổ chức làm bài kiểm tra Chấm bài kiểm tra và lập danh sách học viên đạt yêu cầu (theo mẫu)

2.

Bước

2

Đơn vị tổ chức huấn luyện tổng hợp số lượng học viên được cấp giấy chứng nhận Tổ chức in giấy chứng nhận Thủ trưởng đơn vị tổ chức trao giấy chứng nhận có đóng dấu Trao giấy chứng nhận cho học viên Đơn vị phải lập danh sách theo dõi công tác huấn luyện

3.

Bước

3

Người được cấp giấy chứng nhận tự lưu giữ có trách nhiệm xuất trình khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra về An toàn lao đông Vệ sinh lao động

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Danh sách cán bộ tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

Số bộ hồ sơ:

1 (bộ)

 

 

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện

Không

TTHC:

 

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết