Đăng ký lại việc tử.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng tử

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu đăng ký lại việc tử nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã, thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận giải quyết cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai theo mẫu quy định;

2

Giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có);

3

Xuất trình hộ khẩu và CMND của người đi đăng ký khai tử.

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Tờ khai đăng ký lại khai tử Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Việc đăng ký lại khai tử chỉ được thực hiện trong trường hợp Bản chính giấy chứng tử, sổ lưu hộ tịch không còn, bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
- Trong trường hợp đăng ký lại việc tử tại UBND xã, phường không phải là nơi đương sự đăng ký hộ tịch trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

 Không


   Thời tiết