Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp).

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND xã

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép: 50.000đồng/1 giấy phép. Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các xã, lấy phiếu biên nhận có ghi rõ ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2:

Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho cán bộ Địa chính - Xây dựng xem xét, giải quyết.

Bước 3:

Cán bộ Địa chính - Xây dựng tham mưu cho UBND xã tiến hành cấp giấy phép xây dựng, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa.

Bước 4:

Cá nhân nộp phí và nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các xã

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);

2

Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3

02 Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề (nếu có) do chủ nhà lập hoặc thuê cá nhân lập (thể hiện theo mẫu tại phụ lục 1).

Số bộ hồ sơ                   03 bộ (01 bộ gốc + 02 bộ chứng thực)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu); Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết