Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc gia đình nghèo.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng và sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã (mẫu hồ sơ theo quy định).

Bước 2:

Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, UBND cấp xã thẩm định, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện để xem xét, giải quyết.
- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại

Bước 3:

Khi Huyện ra quyết định gửi về xã, xã sẽ mời đối tượng đến nhận quyết định và chi trả trợ cấp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị của đối tượng có đề nghị của Trưởng thôn nơi đối tượng cư trú.

2

Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;
3 Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng nhiễm HIV
4 Bản sao sổ hộ nghèo (có chứng thực).

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết