Chấm dứt tổ hợp tác.

Thông tin

Lĩnh vực

Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực hợp đồng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ hợp tác chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận cho tổ hợp tác.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ hợp tác bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra nội dung hợp đồng và chứng thực hoặc chứng thực lại (ký xác nhận, đóng dấu) vào hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung; ghi vào sổ theo dõi .

Bước 3:

Tổ hợp tác mang theo giấy biên nhận nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực hợp đồng hợp tác thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại theo Mẫu THT1

2

- Ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung (có thể tăng số lượng tùy yêu cầu).

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại.

Hợp đồng hợp tác (kèm theo Danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tổ hợp tác Mẫu THT6 và bảng tài sản chung của tổ hợp tác – Mẫu THT7)

THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 04/2008/TT-BKH NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết