Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác.

Thông tin

Lĩnh vực

Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Ghi sổ theo dõi

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Trường hợp thay đổi tổ trưởng, tổ hợp tác phải thông báo tới Ủy ban nhân dân phường/ xã/ thị trấn nơi tổ hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác.

Bước 2:

Ủy ban nhân dân phường/ xã/ thị trấn tiếp nhận thông báo, giao giấy biên nhận và ghi vào sổ theo dõi.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo về việc thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác theo Mẫu THT2

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Thông báo về việc thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác theo Mẫu THT2 THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 04/2008/TT-BKH NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết