Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Thông tin

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân hay Đơn vị cần tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật có đầy đủ các loại giấy tờ gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra các giấy tờ, văn bản, cho các nhân, đơn vị đó làm cam kết về ANTT,VSMT và nội dung biểu diễn như đăng ký .
UBND phường/ xã/ thị trấn làm tờ trình gởi lên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố. phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố xem xét hồ sơ đồng ý cho phép tổ chức biểu diễn

Bước 3:

UBND phường/ xã/ thị trấn hòan trả kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Giấy phép công diễn

2

- Giấy giới thiệu của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.
3 - Bản đăng ký nội dung chương trình biểu diễn

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, số lượng thành viên, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ  

2

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự  


   Thời tiết