Xác nhận đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke.

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Đối với những vụ việc phức tạp cần xác minh thì thời hạn kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận: 5.000đ/giấy Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người khiếu nại gửi đơn, quyết định hành chính mà mình khiếu nại và các giấy tờ chứng minh tại cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, thuộc thẩm quyền cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại căn cứ vào hồ sơ, báo cáo lên Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn để xem xét xử lý đơn
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ, cung cấp thêm chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày cán bộ phụ trách gửi thông báo bằng văn bản việc thụ lý hoặc không thụ lý đơn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn khiếu nại của người khiếu nại

2

Quyết định hành chính mà người khiếu nại muốn khiếu nại (nếu là khiếu nại văn bản hành chính)
3 Các giấy tờ làm chứng cứ kèm theo
4 Giấy ủy quyền( nếu là người được ủy quyền), giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện ( nếu là người đại diện)

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

1.Người khiếu nại phải có đủ năng lực hành vi dân sự;
2. Không giải quyết các trường hợp:
- Quyết định hành chính không phải do UBND phường, xã, thị trấn ban hành hoặc hành vi hành chính không phải do cán bộ,nhân viên phường, xã, thị trấn thực hiện;
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp cửa người khiếu nại;
- Người đại diện không hợp pháp;
- Thời hiệu khiếu nại đã hết;
- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần 02.
- Việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý giải quyết.
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết