Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

Số hồ sơ:

T-BDI-139006-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm Xã hội Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Sau khi được tư vấn giới thiệu việc làm mà vẫn chưa có việc làm, người thất nghiệp có nhu cầu học nghề làm đơn xin học nghề theo mẫu số 6 gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện

-Phòng LĐTBXH cấp huyện xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, nơi học nghề gửi Sở LĐTBXH xem xét quyết định

2.

Bước 2

Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định

3.

Bước 3

Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 6)

2.

Văn bản đề nghị của Phòng LĐTBXH huyện.

Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 6).

Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết