Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ việc hòa giải.

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vụ việc yêu cầu TGPL cho đến khi thực hiện xong việc hòa giải.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người được TGPL tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện đến Trung tâm TGPL; Chi nhánh TGPL của Trung tâm yêu cầu TGPL hoặc yêu cầu TGPL thông qua đường công văn, điện thoại…

Bước 2:

Chuyên viên trực kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL, các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL và hướng dẫn người được TGPL viết đơn yêu cầu TGPL. Nếu hồ sơ yêu cầu TGPL hợp lệ, chuyên viên trực vào sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc TGPL và thông báo cho Trợ giúp viên pháp lý trực nghiên cứu, xử lý hướng giải quyết và báo cáo Giám đốc quyết định;

Bước 3:

Trợ giúp viên pháp lý trực dự thảo quyết định cử người thực hiện TGPL tham gia hòa giải trình Giám đốc hoặc Trưởng Chi nhánh ký quyết định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn yêu cầu TGPL theo mẫu qui định;

2

Bản sao giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL theo quy định của pháp luật;
3   Bản sao các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL;

4

  Giấy ủy quyền (nếu người được TGPL không thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu TGPL).

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Đơn yêu cầu TGPL.  Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết