Xóa đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không    

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận Xóa đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Bên đã cho thuê, cho thuê lại QSD đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố.

Bước 2:

Văn phòng kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu bổ sung đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Bước 3:

Bên cho thuê, cho thuê lại đến Văn phòng nhận giấy chứng nhận QSD đất đã chỉnh lý.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc bản thanh lý hợp đồng thuê đất.

2

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết