Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc BHXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu)

Số hồ sơ:

T-BDI-138560-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu câu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Sau khi điều trị ổn định vết thương tái phát, người lao động gửi hồ sơ xin phúc quyết cho người sử dụng lao động (nếu còn làm việc) hoặc Bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu đã nghỉ hưu

2.

Bước

2

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển hồ sơ và giới thiệu người lao động đến bảo hiểm xã hội tỉnh (nếu người lao động đang làm việc)

3.

Bước

3

BHXH có trách nhiệm sao lục hồ sơ và chuyển hồ sơ cùng giấy giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK) tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) để giám định lại thương tật do lao động.

(Nếu người bị tai nạn lao động trước ngày 1/1/1995 mà chưa được giới thiệu đi giám định thương tật thì BHXH có trách nhiệm đề nghị Liên đoàn lao động, Công đoàn ngành bàn giao đủ hồ sơ theo quy định và giới thiệu đi giám định).

4.

Bước

4

HDGDYK tỉnh tổ chức giám định theo qui định và lập biên bản giám định (05 bản).

5.

Bước

5

HĐGĐYK tỉnh Trả hồ sơ cho người yêu cầu

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin giám định khả năng lao động do tai nạn lao động (theo mẫu số 01)

2.

- Giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh (Theo mẫu 02).

3.

- Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát (trường hợp giám định do người yêu cầu thì không cần các giấy tờ điều trị vết thương tái phát)

4.

Sao lục hồ sơ lần trước gồm:

-  Biên bản giám định

-  Quyết định của giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hoặc một lần.

-  Trường hợp giám định do Người yêu cầu thì hồ sơ giám định có tính chất phúc quyết là hồ sơ quy định giám định lần đầu

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy giới thiệu

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

2.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết