Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Các đơn vị, trường trong tỉnh đăng ký: Các danh hiệu thi đua và các cấp khen thưởng;

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận: các danh hiệu thi đua và các cấp khen thưởng của các đơn vị trong tỉnh;

Bước 3:

Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển cho hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành;

Bước 4:

Họp Hội đồng xét khen thưởng của ngành;

Bước 5: Gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT,…. ra quyết định công nhận hoặc khen thưởng;
Bước 6: Chuyển trả kết quả cho các đơn vị và cá nhân.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình của đơn vị;

2

 
3  
4  
5  
6  

Số bộ hồ sơ                  05 bộ; trong đó, có 5 đề án.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết