Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).


Số hồ sơ:

T-BDI-132115-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ


Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.

2.

Bước 2:

Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp Phòng Quản lý Công nghệ ) tổ chức xem xét hồ sơ:

- Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành,

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ;

2.

+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức;

3.

+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;

4.

+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên, ký tên trong hợp đồng;

5.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước);

6.

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).

Số bộ hồ sơ:

03 bộ hồ sơ (ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1.

+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ;


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không


TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)


Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(3)

  • Luật Chuyển giao công nghệ
  • Nghị định số 133/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
  • Thông tư số 30/2005/TT-BKHCN ngày 30/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

 

 

   Thời tiết