Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại.

Thông tin

Lĩnh vực

  Giáo dục và Đào tạo  Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng GD-ĐT huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 50 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ xin hoạt động trở lại trường tiểu học tư thục gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng giáo dục –đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nếu xét thấy không đúng quy định, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3:

Phòng giáo dục-đào tạo trình Chủ tịch UBND huyện, TP xem xét ra Quyết định .

Bước 4:

Sau khi có Quyết định, phòng giáo dục-đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình về đề án hoạt động trở lại của trường Tiểu học;

2

Đề án về việc hoạt động trở lại của trường Tiểu học;

3

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

4

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

Số bộ hồ sơ:       02 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Trường Tiểu học tư thục được UBND huyện cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:
- Phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;
- Có đủ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn qui định tại điều 17, 18 và điều 33 của Điều lệ này;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định tại chương VI của Điều lệ này.
 Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết