Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
   
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

Bước 2:

Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.
Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp.

2

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

   
     


   Thời tiết