Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc không chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

1. Nhà đầu tư gửi thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2:

2. Trường hợp không chấp thuận nhận thì cơ quan quản lý đầu tư thông báo cho nhà đầu tư.

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

2

 
3  
4  
5  
6  

Số bộ hồ sơ                 01 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết