Cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Số hồ sơ:

T-BDI-013206-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

19 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Bộ phận một cửa Chi cục BVMT hoặc gửi qua đường bưu điện vào các ngày trong tuần.

2.

Bước

2:

Sở TNMT thông báo đề nghị bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có)

3.

Bước

3:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi (nếu có)

4.

Bước

4:

Sở TNMT thông báo kết quả.

5.

Bước 5:

 

Cá nhân/Chủ tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (có giấy giới thiệu kèm theo) nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Chi cục BVMT hoặc Chi cục BVMT gửi qua đường bưu điện

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Bản chính Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định);

2.

- Bản sao (có đóng dấu xác nhận của chủ nguồn thải) Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3.

- Bản sao (có đóng dấu xác nhận của chủ nguồn thải) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường/Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).

Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.

Số bộ hồ sơ: 03bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH hoặc Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH - Phụ lục 1 A

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

 

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

*Sổ đăng ký chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh theo quy định sau đây hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động:
1. Đã có Sổ đăng ký được cấp trước ngày Thông tu này có hiệu lực thi hành;
2. Thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên so với số lượng CTNH đã đăng ký phát sinh;
3. Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT...

   Thời tiết