Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 48 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Tuyển dụng công chức Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
2 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
3 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
4 Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
5 Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
6 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
7 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc liên huyện Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
8 Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc có liên huyện Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
9 Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
10 Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện tự giải thể Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
11 Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
12 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố thuộc trung ương Nội vụ Thi đua khen thưởng
13 Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Nội vụ Thi đua khen thưởng
14 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố thuộc trung ương Nội vụ Thi đua khen thưởng
15 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương thành tích đối ngoại. Nội vụ Thi đua khen thưởng
16 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương thành tích đột xuất Nội vụ Thi đua khen thưởng
17 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương theo đợt hoặc chuyên đề. Nội vụ Thi đua khen thưởng
18 Đề nghị khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng (Huân chương lao động, Huân chương Độc lập) Nội vụ Thi đua khen thưởng
19 Đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến Nội vụ Thi đua khen thưởng
20 Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động Nội vụ Thi đua khen thưởng
21 Giải quyết đơn thư, khiếu nại về thi đua, khen thưởng. Nội vụ Thi đua khen thưởng
22 Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng Nội vụ Thi đua khen thưởng
23 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Tôn giáo
24 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nội vụ Tôn giáo
25 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Nội vụ Tôn giáo
26 Chấp thuận các cuộc lễ của tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nội vụ Tôn giáo
27 Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo. Nội vụ Tôn giáo
28 Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Tôn giáo
29 Chấp thuận đề nghị thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành Nội vụ Tôn giáo
30 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Nội vụ Tôn giáo
31 Cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nội vụ Tôn giáo
32 Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo Nội vụ Tôn giáo
33 Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Tôn giáo
34 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo Nội vụ Tôn giáo
35 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thành phố của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Nội vụ Tôn giáo
36 Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng Nội vụ Tôn giáo
37 Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
38 Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Tôn giáo
39 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nội vụ Tôn giáo
40 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước. Nội vụ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
41 Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở. Nội vụ Tôn giáo
42 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước. Nội vụ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
43 Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
44 Tuyển dụng công chức dự bị Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
45 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
46 Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã bị giải thể. Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
47 Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Nội vụ Thi đua khen thưởng
48 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Nội vụ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
   Thời tiết