Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 19 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
2 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập để thành lập doanh nghiệp KH&CN) Hoạt động khoa học và công nghệ
3 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Đối với trường hợp thành lập mới) Hoạt động khoa học và công nghệ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). Hoạt động khoa học và công nghệ
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ
7 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương. Hoạt động khoa học và công nghệ
8 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Hoạt động khoa học và công nghệ
9 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
10 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
11 Thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – Quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
12 Thủ tục Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X -Quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
13 Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – Quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
14 Công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (sau đây gọi tắt là CBHC) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
15 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (sau đây gọi tắt là CBHQ) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
16 Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
17 Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
18 Thủ tục Cấp mới và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
19 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – Quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
   Thời tiết